Aktuelt

Godt, skidt og svært hos Innovater A/S

Innovater har præsenteret sit regnskab for 2022, der viser – efter forholdene – tilfredsstillende resultater, og som altid med sorte tal på bundlinjen.

Regnskabet for 2022 viser et resultat efter skat i moderselskabet på t.kr. 3.546, hvor samme resultat i 2021 var t.kr 28.274.
Koncernregnskabet viser et resultat efter skat på t.kr. 43.232 mod et resultat i 2021 på t.kr. 4.000.

”Vi viser tal både for moderselskab og koncern. Tallene for moderselskabet er de tal, der kan sammenlignes med tallene tilbage til starten af selskabet i 2008 og indeholder en løbende á conto indtægts- førelse af udviklingsbidraget fra bygge- tilladelse hen over byggefasen fra alle solgte projekter. Disse tal giver efter vores opfattelse et godt billede af værdiskabelsen fra vores projekter i takt med, at disse realiseres.”

Morten Lykke, der er hovedaktionær og adm. direktør for Innovater A/S, fortsætter:

”Koncerntallene viser indtjeningen på alle færdiggjorte og afleverede projekter, et resultat der naturligvis vil vise større udsving, når hovedparten af vores projekter er større og tager op til 2 år at gennemføre fra byggestart. Resultatet fra vores afleverede projekter er ret godt for 2022, – det har faktisk aldrig været bedre. Rekordindtjeningen fortæller, at vi har afleveret mange og store projekter, som samlet for året har skabt en solid indtjening og likviditet i selskabet. Omvendt skuffer resultatet for moderselskabet, hvor vi medtager á conto avancer fra igangværende projekter, hvor vi i 2022 har set en langt lavere aktivitet, end vi havde forventet. Over tid vil indtjeningen og egenkapitalen i moderselskab og koncern blive det samme, da forskellen alene er forskydninger over tid.”

Hvorefter Morten Lykke tilføjer:

”Jeg er trods alt overordnet tilfreds med resultatet for 2022, da 2022 har været et svært år i branchen, og at vi kommer ud med sorte tal er fornuftigt, samtidig med at vores indtjening fra afleverede projekter er rekordhøj. Men ser vi fremad, skal vi indstille os på, at 2023 og måske 2024 bliver år, hvor vi må forvente en lavere vækst i vores indtjening. Vores værdiskabelse i 2022 er den laveste værdiskabelse, vi har præsteret gennem efterhånden mange år, hvilket skyldes flere forhold. Dels er der konstateret en lavere indtjening fra projekter, vi har udviklet og solgt, og som vi derfor kontraktligt var forpligtet til at igangsætte. Den lavere indtjening skyldes primært de kraftigt stigende byggepriser samt en stigende finansieringsrente. Vi har heldigvis ingen projekter, som vi havde solgt og derfor skulle igangsætte, som ikke bidrog positivt til året, men vi havde dog estimeret med en langt højere indtjening. Vi har ligeledes set, at flere af vores sikrede projekter udskydes i tid, hvorfor vi først vil kunne medtage á conto indtjening for disse, når vi vælger at igangsætte projekterne. Forsinkelserne skyldes flere forhold, men lange sagsbehandlingstider hos myndighederne har haft en indvirkning, og så har vi selv valgt at udskyde endelig beslutning om opstart, da vi forventer fald indenfor entrepriserne samt et stemningsskift blandt vores mange investorer. Der er masser af likviditet i markedet, som kun afventer de rette makrosignaler for at blive sendt tilbage igen, og det, forventer vi, sker i løbet af 2023.

Jeg forventer, at resultaterne i 2023 også vil bære præg af de svære markedsforhold, hvorfor vi forventer en lavere aktivitet, og vi har derfor også set os nødsaget til at tilpasse organisationen i første halvår 2023. Vi har vurderet, at Innovater skal tilpasse virksomheden til en ny hverdag, og for at sikre dette måtte vi desværre tage dette træk.” siger Morten Lykke. ”I forhold til tidligere estimat for 2023 forventer vi lavere overskud i både moderselskabsregnskabet og koncernregnskabet med en forventet guideline i niveauet 5-10 mio. før skat.”
For yderligere information kontakt venligst:

Morten Lykke, adm. direktør Innovater, tlf. nr.: 53 53 53 88, mail: ml@innovater.dk

Tilføj din overskrift her